સોલાર રૂફટોપ સબસિડી  યોજના 2022-23 ની જાહેરાત

સોલાર રૂફટોપ યોજના  ગુજરાત 2022-23